Loading...
 
Share this Job
Apply now »
26-Nov-2021

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng

Category:  Techcom Securities
Job Type: 
Facility:  Technology

Objective

1. Triển khai thành công các chính sách/định hướng chất lượng của lãnh đạo.
2. Đảm bảo các qui định, qui trình chất lượng công nghệ đều được tuân thủ.
3. Đảm bảo các chỉ tiêu của các quá trình công nghệ, SLA đều được tính toán một cách đúng đắn, chính xác.
4. Đảm bảo hệ thống văn bản chất lượng công nghệ (quy định, quy trình, hướng dẫn) được ban hành và quản lý một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Key accountabilities (1)

1. Thiết lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Bộ phận theo định hướng hoạt động của Quản lý chất lượng
2. Xây dựng, quản lý các quy định, quy trình, hướng dẫn về chất lượng trong hoạt động công nghệ, kiểm tra, kiểm soát chất lượng nghiệp vụ, dịch vụ công nghệ trong thực thi, SLA và tuân thủ. Báo cáo định kỳ các kết quả thẩm định tới Ban Giám đốc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động của mảng công nghệ.
3. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
4. Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
5. Quản trị chiến lược công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh TechcomSecurities từng thời kỳ
6. Đề xuất, phối hợp, hỗ trợ thống nhất lộ trình triển khai những chương trình, kế hoạch, dự án công nghệ trọng điểm.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý và Cải tiến chất lượng.

Success Profile - Qualification and Experiences

Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ quản trị chiến lược. Ưu tiên trình độ trên Đại học
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quản lý chất lượng
Có kinh nghiệm cai quản sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi bên thứ 3
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Bằng TOEIC 550(hoặc tương đương)
Kiến thức chuyên môn
-Am hiểu về tổ chức, nghiệp vụ ngân hàng và mối quan hệ giữa Business và IT trong tổ chức
- Nắm vững nghiệp vụ quản lý chất lượng và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thành thạo các phương pháp, hệ thống, kỹ thuật tiên tiến như ISO…

Apply now »