Loading...
Share this Job
Apply now »

Chuyên gia Chính sách Quản trị tuân thủ

Category:  Corporate Affairs Division
Job Type: 
Facility:  Audit
Objective

Mục tiêu

Đảm bảo TCB tuân thủ theo các quy định nội bộ, quy định pháp luật cũng như đảm bảo mục tiêu quản trị rủi ro thông qua hoạt động thiết lập được hệ thống chính sách tuân thủ và GSĐB phù hợp

Key Accountablities (1 of 3)

Job Description

· Chịu trách nhiệm xây dựng Khung, chính sách, quy định, quy trình, bộ tiêu chí tiêu chuẩn kiểm soát và giám sát đảm bảo liên quan đến hoạt động kiểm soát tuân thủ và hoạt động giám sát đảm bảo của Đảm bảo doanh nghiệp

· Nghiên cứu đề xuất các công cụ giám sát hoạt động hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực

· Chịu trách nhiệm giám sát về mặt thực thi theo khung, chính sách đã ban hành của hoạt động QLTTT và hoạt động của các bộ phận GSĐB trong Đảm bảo doanh nghiệp.

· Thiết lập, triển khai, đánh giá hiệu quả chương trình nâng cao năng tuân thủ chung

· Đánh giá về chương trình tổng thể nâng cao năng lực tuân thủ do các bộ phận GSĐB đề xuất trước khi trình các cấp có thẩm quyền

· Giám sát, đôn đốc và báo cáo GĐ ĐBCN về việc thực thi kế hoạch nâng cao năng lực tuân thủ đã được phê duyệt của các bộ phận có chức năng GSĐB

Job Specification

1. Công tác chính sách tuân thủ và nâng cao năng lực tuân thủ chung toàn hàng

Chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách, quy định về tuân thủ chung cấp độ toàn hàng, và định kỳ rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với từng thời kỳ
Xây dựng các quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn kiểm tra, kiểm soát tuân thủ
Nhận diện, đưa ra các giải pháp và phối hợp với các bộ phận GSĐB trong việc triển khai, đánh giá hiệu quả công tác nâng cao cấu phần năng lực tuân thủ chung trên toàn hệ thống theo Chương trình tổng thể đã được phê duyệt.
Đưa ra ý kiến đánh giá về chương trình tổng thể nâng cao năng lực tuân thủ do các bộ phận GSĐB đề xuất trước khi trình các cấp có thẩm quyền
Giám sát, đôn đốc và báo cáo GĐ ĐBCN về việc thực thi kế hoạch nâng cao năng lực tuân thủ đã được phê duyệt của các bộ phận có chức năng GSĐ
Báo cáo BLĐ định kỳ về trạng thái tuân thủ toàn hàng và đề xuất các biện pháp/ hành động ngăn chặn, giảm thiểu với rủi ro tuân thủ trọng yếu
Định kỳ tổng hợp và báo cáo ban lãnh đạo, TGĐ về hiện trạng, xu hướng và hiện trạng tuân thủ các đơn vị trên toàn hệ thống.

Key Accountablities (2 of 3)

2. Công tác chính sách, công cụ giám sát đảm bảo và giám sát chất lượng GSĐB

Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động giám sát đảm bảo tại bộ phận
Nghiên cứu các thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về Giám sát nội bộ để kiến nghị, xây dựng, hoàn thiện và phổ biến các Chính sách, chuẩn mực giám sát phù hợp
Nghiên cứu đề xuất mô hình, công cụ giám sát đảm bảo phù hợp
Điều phối hoạt động phân tích, xây dựng và đề xuất, lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát đảm bảo hàng năm của Đảm bảo doanh nghiệp theo định hướng của TGĐ, GĐK, GĐ ĐBDN trên cơ sở xác định vùng rủi ro cao và tối ưu hóa nguồn lực của khối, tối ưu hóa năng lực làm việc của từng cá nhân cũng như dự toán ngân sách liên quan
Xây dựng phương pháp và chính sách rà soát chất lượng kiểm toán cho Đảm bảo doanh nghiệp.
Rà soát chất lượng giám sát đảm bảo theo chỉ đạo của BLĐ
Thực hiện phân tích, xây dựng và đề xuất, lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát đảm bảo hàng năm của bộ phận, chức năng được phân công theo giám sát theo định hướng của TGĐ, GĐK, GĐ ĐBDN trên cơ sở xác định vùng rủi ro cao và tối ưu hóa nguồn lực của khối, tối ưu hóa năng lực làm việc của từng cá nhân cũng như dự toán ngân sách liên quan.
Triển khai các chương trình đào tạo cho nội bộ team GSĐB
 

3. Tham gia các đợt giám sát thực tế của Khối , ĐBDN theo yêu cầu đặc biệt của Giám đốc ĐBDN/ Giám đốc Khối hoặc nhằm mục tiêu điều chỉnh, cập nhật các vấn đề về quy định, hướng dẫn phù hợp và sát với thực tế.

4. Công tác hỗ trợ khác

Hỗ trợ Giám đốc QTTT trong công tác xây dựng, quản lý và kiểm soát ngân sách ĐBDN
Hỗ trợ Giám đốc QTTT trong công tác xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch hoạt động của ĐBDN
Hỗ trợ Giám đốc QTTT trong công tác thiết lập KPIs cho các bộ phận, chức danh trong ĐBDN

Qualification & Experiences

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Từ Đại học trở lên chuyên ngành kiểm toán, kinh tế, tài chính

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm kiểm tra, kiểm soát, QTRR, kiểm toán từ 7 năm trở lên. Ưu tiên kinh nghiệm làm chính sách, có chứng chỉ kiểm toán, QTRR, KSNB

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thành thạo. Theo yêu cầu chung của NH

Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng

Apply now »