Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Nộp hồ sơ ngay »
27-04-2021

Giám đốc Phát triển sản phẩm và Chính sách

Danh mục:  Khối Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng doanh nghiệp

Mục tiêu

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động mảng Phát triển sản phẩm và Chính sách – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm mảng Phát triển sản phẩm và Chính sách
2. Quản trị và Hành trình khách hàng ưu việt
3. Phát triển các sản phẩm/ gói sản phẩm/CTKD theo các phân khúc, tiểu phân khúc KH do Khối BB quản lý
4. Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
5. Đào tạo các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD

Trách nhiệm chính (1)

1. Trách nhiệm chính trong việc quản lý, kiểm soát công việc chung của Bộ phận:

- Tổ chức triển khai thực hiện các chức năng của mảng Phát triển Sản phẩm và Chính sách nghiệp vụ;

- Xây dựng định hướng, kế hoạch, chương trình hành động hàng năm và Tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của mảng;

- Đào tạo, hướng dẫn và đôn đốc, giám sát các đơn vị, cá nhân trong mảng thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định;

- Phát triển nhân viên, đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện của các đơn vị, cá nhân trong mảng.2. Quản trị và Hành trình Khách hàng:

- Triển khai, phối hợp với các bên liên quan và tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Xây dựng, quản lý cây sản phẩm của khách hàng doanh nghiệp;

+ Xây dựng, phối hợp với các bên liên quan trong việc rà soát các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn có ảnh hưởng đến khách hàng doanh nghiệp nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật và quản lý rủi ro;

+ Phối hợp với các bên liên quan đảm bảo tính hiệu quả của quản lý rủi ro, ngoại trừ rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ;

+ Phối hợp với Quản trị rủi ro trong việc rà soát các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về quản lý rủi ro (bao gồm các hoạt động liên quan đến cảnh báo sớm, thu hồi nợ, quản lý tài sản bảo đảm…)

- Phân tích, đánh giá tác động, xây dựng, quản lý khung chính sách về giá và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng doanh nghiệp;


Trách nhiệm chính (2)

- Quản lý, theo dõi danh mục sản phẩm dựa trên các chỉ số về hiệu suất, rủi ro, sản phẩm, khách hàng, đưa ra các cảnh báo về các vấn đề liên quan đến sản phẩm ở cấp độ danh mục và đề xuất giải pháp;

- Quản lý, xây dựng, dẫn dắt việc xây dựng chi tiết yêu cầu, hành trình khách hàng và trải nghiệm của khách hàng cho các kênh truyền thống, ngân hàng điện tử, kênh thay thế theo phân khúc, tiểu phân khúc dựa trên định hướng của Phân khúc Khách hàng

- Quản lý, dẫn dắt và phối hợp với các bên liên quan để xây dựng, thiết kế các chính sách, quy trình có ảnh hưởng đến khách hàng doanh nghiệp bao gồm việc xây dựng, thiết kế chi tiết các yêu cầu người sử dụng để tự động hóa; nhận diện và chuẩn bị yêu cầu chi tiết để tự động hóa các quy trình nhằm đảm bảo tính đồng bộ của các chính sách, quy trình trong việc đáp ứng các yêu cầu, kỳ vọng của khách hàng đồng thời đảm bảo tuân thủ và quản lý rủi ro theo khẩu vị rủi ro của Ngân hàng trong từng thời kỳ;

3. Chức năng phát triển Sản phẩm, Giải pháp, Chương trình kinh doanh, Chiến dịch kinh doanh sản phẩm:

- Đề xuất, xây dựng, soạn thảo nội dung, tiến độ ban hành các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, sản phẩm, giải pháp liên quan đến sản phẩm/nhóm sản phẩm, chương trình kinh doanh, chiến dịch kinh doanh sản phẩm phụ trách để phù hợp với yêu cầu kinh doanh và quản trị rủi ro, theo nhu cầu của từng phân khúc, tiểu phân khúc khách hàng, theo vùng dựa trên các định hướng của Phân khúc Khách hàng, đánh giá khả thi, chiến lược, chính sách của Ngân hàng và các quy định pháp luật;

- Triển khai sản phẩm, gói sản phẩm, chương trình kinh doanh, chiến dịch kinh doanh sản phẩm bao gồm vai trò tư vấn và hỗ trợ lực lượng bán cho các nội dung liên quan đến sản phẩm, gói sản phẩm;


Nộp hồ sơ ngay »