Loading...
Share this Job
Apply now »
13-Sep-2021

Giám đốc khách hàng cá nhân

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Quản lý các hoạt động và hiệu quả của nhóm bán lẻ tại Đơn vị để đạt được chỉ tiêu của khối PFS đề ra

Key accountabilities (1)

A. Chức năng, nhiệm vụ
1. Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận khách hàng cá nhân , đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Giám sát chi tiêu/KPI của từng cá nhân trong nhóm bán lẻ
- Xem các báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc
- Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm bán lẻ tại CN/PGD
- Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp
- Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ
- Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế thừa như yêu cầu.
2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của Chi nhánh.
- Giám sát và quản lý hiệu quả bán lẻ so với chi tiêu và ngân sách.
- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng (hoặc của Chi nhánh)
- Các hoạt động hàng ngày
- Quản lý các hoạt động bán lẻ hàng ngày hoặc Nhóm khách hàng cá nhân
- Xem xét kết quả kinh doanh hàng ngày của chuyên viên khách hàng cá nhân qua các cuộc họp
- Hướng dẫn bán (áp dụng cho các chuyên viên khách hàng cá nhân mới)
- Đảm bảo CN/PGD luôn thực hiện đúng KPI hàng tháng của PFS
- Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực CN/PGD và ý kiến hành động cho Giám đốc đơn vị
- Cùng Giám đốc khu vực và Khối PFS thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối PFS
- Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác.
- Phê duyệt hồ sơ vay theo qui định của Techcombank.
- Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng
- Lên kế hoạch định kỳ hàng tuần trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn 2-3 khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
- Đảm bảo danh mục khách hàng vay vốn tại đơn vị được chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm sóc sau khi giải ngân theo định kỳ hàng tháng.
4. Quản lý tính tuân thủ
- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Kiểm soát mức độ tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng.
5. Quản lý tình trạng nợ
- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị.
- Kiểm soát, đảm bảo chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, và chuyển phân luồng sang HUB xử lý nợ

Key accountabilities (2)

- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc đơn vị.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Phối hợp với các bộ phận kinh doanh và nghiệp vụ của Khối PFS để thúc đẩy triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch tại chi nhánh theo định hướng kinh doanh của khối.
- Tổ chức việc ghi nhận các thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng góp ý về KBL nhằm xây dựng các chính sách và sản phẩm bán lẻ có sức cạnh tranh cao và phù hợp với thị trường.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh
B. Trách nhiệm
1. Quản lý nguồn nhân lực
- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong mảng SME

Chịu trách nhiệm về tính liên tục trong mảng hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động
- Tổ chức các buổi đào tạo nhân viên nhận biết phòng tránh và giảm thiểu rủi ro.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động
- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt động gây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng
- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình
- Chủ động trong việc phản hồi các Khối doanh nghiệp và nghiệp vụ tại hội sở nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách và sản phẩm của Techcombank khi có yêu cầu
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Đảm bảo việc cung cấp khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Tất cả nhân viên hiểu rõ việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
4. Quản lý tính tuân thủ
- Chịu trách nhiệm về những sai sót trong qua trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh/Quan điểm quản lý do định hướng sai hoặc không đầy đủ tới các cấp bên dưới do mình quản lý.
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc chi nhánh nếu để phát sinh các vi phạm nguyên tắc chung hoặc vấn đề tuân thủ của cán bộ tại đơn vị
5. Quản lý tình trạng nợ
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh về tình trạng nợ có vấn đề và kiểm soát nợ có vấn đề do yếu tố chủ quan tại đơn vị
- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận HUB xử lý nợ, giám sát tín dụng, AMC, Quản trị rủi ro và các đơn vị khác trong việc xử lý nợ
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan
- Có trách nhiệm phản hồi kịp thời và đưa ra những đề xuất cải tiến, đổi mới liên quan đến sản phẩm, hoạt động kinh doanh tới các đơn vị liên quan.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc đơn vị.

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Giám đốc Chi nhánh
Gián tiếp: Giám đốc vùng

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Trưởng nhóm khách hàng cá nhân.

Key Relationships - Internal relationship

Priority (tại CN hoặc Khối PFS), DVKH, SME, RCC (Khối PFS), CCA, IT (Khối OnT). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC

Key Relationships - External relationship

Khách hàng cá nhân

Success Profile - Qualification and Experiences

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học/ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí trưởng nhóm hoặc vị trí quản lý tương đương.
Trình độ tiếng Anh cấp độ 2 (TOEIC 550 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)
Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)

Apply now »