Loading...
Share this Job
Apply now »
26-Apr-2021

Senior Officer of Retail Banking (Senior Officer of RB)

Category:  Retail Banking Group
Job Type: 
Facility:  Retail Banking

Objective

Triển khai bán các sản phẩm bán lẻ và các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu được giao cho cá nhân và cho đơn vị

Key accountabilities (1)

Key accountabilities (2)

Key accountabilities (3)

Key Relationships - Line Manager

Trực tiếp: Trưởng nhóm khách hàng cá nhân/ Giám đốc Khách hàng cá nhân/Giám đốc Chi nhánh.

Key Relationships - Subordinate

Trực tiếp: Không có

Key Relationships - Internal relationship

Priority (tại CN hoặc Khối PFS), DVKH, SME ,PCC (Khối CAD), CCA, IT (Khối OnT). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC

Key Relationships - External relationship

Khách hàng

Success Profile - Qualification and Experiences

Apply now »